Anläggning 23
|
AMA
Fyllning kategori A med sprängsten för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.1111Fyllning kategori A med sprängsten för väg, plan o d

Begreppsbestämningar

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

 • sprängstensfyllning:

  fyllning som utgörs av utsprängda bergmassor oberoende av storlek och som inte har krossats

 • säkerhetszon:

  område utanför stödremsa vid sidan om vägbana, cykelbana och dylikt, som ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål Omfattning för olika typsektioner finns definierade i VGU.

 • terrassyta:

  (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

Till toppen av sidan