Anläggning 23
|
AMA RA
Fyllning för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CEB.11Fyllning för väg, plan o d

AMA

Snö och is ska tas bort före fyllning och packning.

Av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bergmaterial:

  material som har lossgjorts från berg genom sprängning eller naturliga processer Materialet kan även ha sönderdelats. Exempel: sprängsten, krossad sprängsten, krossat eller okrossat naturmaterial som block, sten, grus och sand.

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • ledningsgrav:

  se figur

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • sprängstensfyllning:

  fyllning som utgörs av utsprängda bergmassor oberoende av storlek och som inte har krossats

 • säkerhetszon:

  område utanför stödremsa vid sidan om vägbana, cykelbana och dylikt, som ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål Omfattning för olika typsektioner finns definierade i VGU.

Till toppen av sidan