Anläggning 23
|
AMA RA
GEOTEKNISKA STÖDKONSTRUKTIONER
Generation 
Anläggning 23

CDFGEOTEKNISKA STÖDKONSTRUKTIONER

AMA

Arbeten ska bedrivas så att angivna gränsvärden ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange tröskelvärden och gränsvärden för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • bygghandling:

  handling som fastställts att gälla som underlag för utförande av antingen tillfällig eller permanent konstruktion

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • grundvattensänkning:

  sänkning av grundvatten som utförs så att vattenström blir riktad huvudsakligen nedåt och utåt från område som ska avsänkas

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • spont:

  i allmänhet vertikal skärm, bildad av spontplankor och avsedd att uppta jordtryck eller hindra vattengenomgång (TNC 59)

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan