Anläggning 23
|
AMA RA MER
Spont
Generation 
Anläggning 23

CDF.1Spont

AMA

Spont, med undantag av glesspont, ska utföras enligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att förankring av spont anges under aktuell kod och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i area l × h.

Komplettering av mätregel

Längd l ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • bergschaktning:

  schaktning av berg med odränerad enaxiell tryckhållfasthet större än 10 MPa och som måste sprängas eller lossgöras med andra schaktmetoder såsom sågning, kilning, spräckning eller dylikt

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • förborrning:

  förarbete till pålslagning, spontning, sondering, provtagning med mera genom att ett hål borras upp; jämför med prylning

 • glesspont:

  spontvägg där respektive rör, plank eller räls inte är direkt ansluten till närliggande. Mellanrum täcks ofta med brädning, sprutbetong eller motsvarande Även tidigare kallad Berlinerspont.

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • kantbalk:

  (vid brobyggnad) balk som i sidled avgränsar en brobaneplatta och samtidigt bland annat utgör infästningselement för räcke

 • ledningsgrav:

  se figur

 • spont:

  i allmänhet vertikal skärm, bildad av spontplankor och avsedd att uppta jordtryck eller hindra vattengenomgång (TNC 59)

 • ytbehandling:

  (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan