Anläggning 23
|
AMA RA
Vatteninfiltration
Generation 
Anläggning 23

CDD.2Vatteninfiltration

AMA

Grundvattensituationen ska observeras vid utförande ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • infiltration:

  inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel vattens inträngande i jord eller berg

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • styrning:

  (VA) anordning för att utan fast inspänning hindra sidförskjutning av rörledning

 • ytvatten:

  vatten på markytan eller vatten i hav, sjö och vattendrag

Till toppen av sidan