Anläggning 23
|
RA
Armering av jord
Generation 
Anläggning 23

CDB.4Armering av jord

RA

Ange under aktuell kod och rubrik typ av förstärkning.

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • geonät:

    plan, polymerisk struktur bestående av ett regelbundet öppet nätverk av odelade sammankopplade dragelement, som kan vara länkade genom extrudering, bindning eller sammanflätning, vars öppningar är större än beståndsdelarna (SS-EN ISO 10318-1)

  • geotextil:

    plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

Till toppen av sidan