Anläggning 23
|
AMA RA MER
Jordförstärkning genom masstabilisering
Generation 
Anläggning 23

CDB.24Jordförstärkning genom masstabilisering

AMA

RA

MER

Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel

Volym som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bindemedel:

  (betong) beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement. Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

 • gränsvärde:

  (för geotekniska konstruktioner) värde på brukbarhetskriterium, utgör gräns som inte ska överskridas om brukbarheten ska bibehållas Kan anges som till exempel deformation, spänning, töjning, vibration, vattentryck (prEN 1997-1:2022).

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • jordförstärkning:

  åtgärd för att förbättra en jords hållfasthets- och deformationsegenskaper

 • kontrollobjekt:

  (vid vägbyggnad) objekt – till exempel lageryta, vägsträcka – med definierad geografisk utsträckning för vilket kravuppfyllelse ska avgöras, vanligtvis med hjälp av statistisk acceptanskontroll

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • löst material:

  (inom bergschakt) material som vid bergrensning av bottnar kan tas bort genom grävning och vatten- eller tryckluftspolning

 • stabilisering:

  (vid vägbyggnad) förbättring av ett obundet materials egenskaper, till exempel genom inblandning av hydrauliska eller bituminösa bindemedel

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan