Anläggning 23
|
AMA RA
Borrning av borrhål i berg
Generation 
Anläggning 23

CBF.2Borrning av borrhål i berg

AMA

Om rinnande vatten påträffas ska beställaren omedelbart ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser borrning av borrhål, med eller utan pilothål ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • bergförstärkning:

  stabilisering av bergparti genom till exempel bultning eller betonginbyggnad

 • grundvatten:

  vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är större än eller lika med atmosfärstrycket (TNC 59)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • kontaktinjektering:

  injektering av kontaktmaterial mellan två ytor, till exempel mellan bergyta och betong (TNC 73)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • pilothål:

  borrat mindre hål som underlättar styrning av en större borrdiameter

Till toppen av sidan