Anläggning 23
|
AMA RA MER
BERGSCHAKT
Generation 
Anläggning 23

CBCBERGSCHAKT

RA

Allmänt

Avser både öppen sprängning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • ansättning:

  inledande moment i bergborrning som ger borrkronan fäste (TNC 73)

 • arbetsberedning:

  upprättas för att fånga in svåra och kvalitetskritiska arbetsmoment som påverkar arbetsutförandet

 • avtäckning:

  avlägsnande av jord på berg efter eventuellt erforderlig jordschaktning

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • bergförstärkning:

  stabilisering av bergparti genom till exempel bultning eller betonginbyggnad

 • bergmaterial:

  material som har lossgjorts från berg genom sprängning eller naturliga processer Materialet kan även ha sönderdelats. Exempel: sprängsten, krossad sprängsten, krossat eller okrossat naturmaterial som block, sten, grus och sand.

 • bergrensning:

  lossbrytning och borttagande av löst sittande stenar, block och löst material från bergyta, bergväggar och bergtak, eller borttagande av löst material ovanför viss angiven terrassnivå

 • djupsprängning:

  borrning och sprängning till föreskrivet djup under terrassnivå

 • förförstärkning:

  bultning utförd innan sprängning utförs för att begränsa sprickbildning och förskjutning av block i släntkrön och kring tunnelöppning (så kallad bakåtbrytning)

 • försättning:

  betecknas V, (vid bergsprängning) vinkelrätt avstånd mellan borrhål och fri bergyta (TNC 73)

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • gränsvärde:

  (för geotekniska konstruktioner) värde på brukbarhetskriterium, utgör gräns som inte ska överskridas om brukbarheten ska bibehållas Kan anges som till exempel deformation, spänning, töjning, vibration, vattentryck (prEN 1997-1:2022).

 • hålavstånd:

  (vid bergsprängning) avstånd mellan två intill varandra belägna borrhål i hålrad (TNC 73) (vid perkolationsbrunnar) avstånd mellan dränhål i hålrad i brunnar; se principritning PDY.21:1

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • konturhålsborrning:

  borrning av yttersta hålraden i en salva med en förbestämd ansättning och ett förbestämt hålavstånd för erhållande av önskad kontur

 • laddplan:

  ritning eller plan som anger mängd, koncentration och typ av laddningar i borrhål

 • losshållning:

  lossbrytning av berg från ursprungligt fast läge

 • muddring:

  metod för schakt i vattendrag, sjö och hav vid utförande under förväntad vattennivå

 • mätgräns:

  mot mät- och ersättningsregel svarande gräns

 • pallhöjd:

  (vid bergsprängning) vertikalt avstånd från botten till översida av pall (TNC 73)

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • salva:

  (vid sprängning) serie av sprängskott (vid sprängning) bergmassa som sprängs ut av sprängskott (TNC 73)

 • salvdjup:

  längd som får sprängas i samma salva

 • sprutbetong:

  betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

 • sprängplan:

  plan innefattande uppgifter om metod för och omfattning av sprängning samt skyddsåtgärder, till exempel bevakning, signalering, utrymning (TNC 95)

 • teoretisk bergkontur:

  linje som utgör begränsning av den teoretiskt erforderliga bergschakten i sektionen

 • teoretisk skadezon:

  beräknad skadezon (teoretiskt sprickdjup) i förhållande till de laddningskoncentrationer som använts

 • terrassnivå:

  angiven nivå från vilken överbyggnad ska byggas

 • tändplan:

  (vid bergsprängning) ritning eller plan som visar typ av tändare, tidsintervall och tändföljd

 • underborrning:

  borrning för salva djupare än palls botten för att erhålla avsedd sprängbotten

 • vct:

  vattencementtal, kvot av effektiv vattenhalt och cementhalt (TNC 103)

 • vinkel:

  se figur; jämför med hörn

Till toppen av sidan