Anläggning 23
|
AMA RA MER
JORDSCHAKT
Generation 
Anläggning 23

CBBJORDSCHAKT

AMA

Stubbrytning ska vara utförd innan schaktning av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Vid bestämning av släntlutning ska de ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel

Volym som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • avfall:

  varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap 1 §)

 • flytbenägna massor:

  schaktmassor som på upplag, vid transport och avlämning bedöms som svårhanterade och flytbenägna

 • förorenad jord:

  jord innehållande en konstaterad halt av föroreningar som föranleder ett särskilt arbete

 • grundvattensänkning:

  sänkning av grundvatten som utförs så att vattenström blir riktad huvudsakligen nedåt och utåt från område som ska avsänkas

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • jordmån:

  del av jordlager som direkt påverkas av klimat, vegetation och djurliv (TNC 96)

 • muddring:

  metod för schakt i vattendrag, sjö och hav vid utförande under förväntad vattennivå

 • mätgräns:

  mot mät- och ersättningsregel svarande gräns

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • schaktdjup:

  (för va-ledning) avstånd från markyta till underkant för ledningsbädd eller dylikt, till vilken schaktning ska utföras; se figur under ledningsgrav

 • sortering:

  ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

 • spont:

  i allmänhet vertikal skärm, bildad av spontplankor och avsedd att uppta jordtryck eller hindra vattengenomgång (TNC 59)

 • sprängstensfyllning:

  fyllning som utgörs av utsprängda bergmassor oberoende av storlek och som inte har krossats

 • teoretisk sektion:

  area inom teoretiska begränsningslinjer

 • återfyllning:

  (i ledningsgrav) avstånd från eventuell överbyggnad till ledningsbotten eller överkant ledningsbädd; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan