Anläggning 23
|
AMA RA MER
Avtäckning av berg
Generation 
Anläggning 23

CBB.71Avtäckning av berg

AMA

Jordmaterial ska avlägsnas från bergyta enligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Generellt väljs avtäckningsklass II.

Avtäckningsklass I ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel

Area som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • avtäckning:

  avlägsnande av jord på berg efter eventuellt erforderlig jordschaktning

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • bergschaktning:

  schaktning av berg med odränerad enaxiell tryckhållfasthet större än 10 MPa och som måste sprängas eller lossgöras med andra schaktmetoder såsom sågning, kilning, spräckning eller dylikt

 • bergyta:

  både naturlig, av sprängning opåverkad bergyta, och sprängd bergyta

 • förförstärkning:

  bultning utförd innan sprängning utförs för att begränsa sprickbildning och förskjutning av block i släntkrön och kring tunnelöppning (så kallad bakåtbrytning)

 • grundkonstruktion:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

 • sprängbotten:

  sprängd bottenyta med kvarliggande lossgjort sprängstensmaterial

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan