Anläggning 23
|
AMA RA
Jordschakt för grundläggning av bro
Generation 
Anläggning 23

CBB.51Jordschakt för grundläggning av bro

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Schaktning för grundläggning med platta ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange grundvatten- eller portryckssänkning under aktuell kod ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • grundvattensänkning:

  sänkning av grundvatten som utförs så att vattenström blir riktad huvudsakligen nedåt och utåt från område som ska avsänkas

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • jordart:

  jord som genom bildningssättet har en särskild sammansättning och särskilda egenskaper (TNC 95) Översättningsnyckel med svenska och engelska geotekniska förkortningar, se Bilaga AMA Klassificering och benämning av berg och jord.

 • kohesionsjord:

  jord vars skjuvhållfasthet förutom av friktion också beror av kohesion (TNC 95) Lera är exempel på kohesionsjord.

 • länshållning:

  pumpning i grop, brunn eller dylikt för undanhållande av vatten som tillförs via nederbörd, produktion eller strömning på markytan. Bortledning av grundvatten inkluderas inte i länshållning

 • muddring:

  metod för schakt i vattendrag, sjö och hav vid utförande under förväntad vattennivå

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • schaktbottennivå:

  över denna nivå kan berget lossgöras och utlastas med till exempel grävskopa

 • sprängstensfyllning:

  fyllning som utgörs av utsprängda bergmassor oberoende av storlek och som inte har krossats

Till toppen av sidan