Anläggning 23
|
AMA RA MER
Jordschakt för järnväg i befintligt spår
Generation 
Anläggning 23

CBB.45Jordschakt för järnväg i befintligt spår

AMA

Rening av makadamballast

Ballastavfall och utskiftningsmassor ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser schaktning för rening av makadamballast med ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Maskinetablering

Arbete ersätts med ett belopp.

Anmärkning

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

Till toppen av sidan