Anläggning 23
|
AMA RA
Jordschakt för spåranläggning
Generation 
Anläggning 23

CBB.4Jordschakt för spåranläggning

AMA

Vid schaktning ska jordarten i undergrunden kontrolleras ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • vilken materialtyp ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

  • terrass:

    underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

Till toppen av sidan