Anläggning 23
|
AMA RA MER
Jordschakt för rörledning
Generation 
Anläggning 23

CBB.31Jordschakt för rörledning

AMA

Schaktning ska utföras så att jordens fasthet i botten ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Komplettering av mätregel

Vid schakt i fyllning gäller ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • dränlager:

  (i mark) lager som anordnas för avledning av vatten, ofta till dräneringsledning eller dylikt

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • ledningsgrav:

  se figur

 • mätgräns:

  mot mät- och ersättningsregel svarande gräns

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan