Anläggning 23
|
AMA RA MER
Jordschakt för ledning, kabel m m
Generation 
Anläggning 23

CBB.3Jordschakt för ledning, kabel m m

AMA

RA

Ange under aktuell kod och rubrik sträckor där schaktmassor ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Anmärkning

Mätregel för CBB gäller, med undantag för regel ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • ledningsbädd:

  fyllning närmast under rör; se figur under ledningsgrav

 • ledningsgrav:

  se figur

 • löst material:

  (inom bergschakt) material som vid bergrensning av bottnar kan tas bort genom grävning och vatten- eller tryckluftspolning

 • muddring:

  metod för schakt i vattendrag, sjö och hav vid utförande under förväntad vattennivå

 • mätgräns:

  mot mät- och ersättningsregel svarande gräns

 • sprängstensfyllning:

  fyllning som utgörs av utsprängda bergmassor oberoende av storlek och som inte har krossats

 • strömningsavskärande anordning:

  anordning för förhindrande av grundvattenflöde i ledningsgrav

 • teoretisk sektion:

  area inom teoretiska begränsningslinjer

Till toppen av sidan