Anläggning 23
|
AMA RA
Jordschakt kategori B för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CBB.112Jordschakt kategori B för väg, plan o d

AMA

Schaktbotten ska packas med vibrerande envalsvält med ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • eventuellt andra krav på nivå och jämnhet än i AMA ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • organisk jord:

  jord av organiskt ursprung (TNC 95)

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • säkerhetszon:

  område utanför stödremsa vid sidan om vägbana, cykelbana och dylikt, som ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål Omfattning för olika typsektioner finns definierade i VGU.

 • terrassyta:

  (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

Till toppen av sidan