Anläggning 23
|
AMA RA
Jordschakt kategori A för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CBB.111Jordschakt kategori A för väg, plan o d

AMA

Schaktbotten ska packas med vibrerande envalsvält med ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • om schaktbotten inte ska packas eller packas på annat ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • flexibel överbyggnad:

  överbyggnad med enbart obundna eller obundna och bitumenbundna lager

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • organisk jord:

  jord av organiskt ursprung (TNC 95)

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

 • styv överbyggnad:

  överbyggnad med minst ett styvt lager Exempel på styva lager är cementbundna lager.

 • säkerhetszon:

  område utanför stödremsa vid sidan om vägbana, cykelbana och dylikt, som ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål Omfattning för olika typsektioner finns definierade i VGU.

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • terrassyta:

  (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

 • ÅDT:

  förkortning för årsdygnstrafik Mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år för ett vägavsnitt. ÅDT anges i sorten fordon per dygn och kan avse bland annat totala trafikflödet i vägens båda riktningar (ÅDTt), trafikflödet i ett körfält (ÅDTk), trafikflödet per körfält multiplicerat med justeringsfaktorer (ÅDTk,just) samt trafikflödet av tunga fordon i ett körfält (ÅDTk,tung).

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan