Anläggning 23
|
AMA RA
Jordschakt för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CBB.11Jordschakt för väg, plan o d

AMA

Terrassen ska ha så god bärighet att lager ovanpå terrassen ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • jordart:

  jord som genom bildningssättet har en särskild sammansättning och särskilda egenskaper (TNC 95) Översättningsnyckel med svenska och engelska geotekniska förkortningar, se Bilaga AMA Klassificering och benämning av berg och jord.

 • stabilisering:

  (vid vägbyggnad) förbättring av ett obundet materials egenskaper, till exempel genom inblandning av hydrauliska eller bituminösa bindemedel

 • säkerhetszon:

  område utanför stödremsa vid sidan om vägbana, cykelbana och dylikt, som ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål Omfattning för olika typsektioner finns definierade i VGU.

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • utskiftning:

  utbyte av jord- eller bergmaterial som inte är bärkraftigt eller har varierande tjällyftande egenskaper mot jord- eller bergmaterial som är bärkraftigt och inte tjälfarligt

Till toppen av sidan