Anläggning 23
|
AMA RA
SCHAKT
Generation 
Anläggning 23

CBSCHAKT

AMA

Identifiering, klassificering, benämning och beskrivning av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Tabell AMA CB/1 avser klassificering av jord- och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • alternativa anläggningsmaterial:

  anläggningsmaterial som består av biprodukter eller avfallsbaserade återvunna produkter i stället för nyproducerade material

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • bergmaterial:

  material som har lossgjorts från berg genom sprängning eller naturliga processer Materialet kan även ha sönderdelats. Exempel: sprängsten, krossad sprängsten, krossat eller okrossat naturmaterial som block, sten, grus och sand.

 • bindemedel:

  (betong) beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement. Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

 • blandschakt:

  schakt i material som har såväl bergkaraktär som jordkaraktär, med en odränerad skjuvhållfasthet större än 300 kPa och en enaxiell tryckhållfashet mindre än 10 MPa

 • dy:

  organisk jord, bildad som sediment i näringsfattigt vatten och huvudsakligen bestående av utfällda kolloidala humusämnen (dysubstans)

 • efterbehandling:

  behandling av jord, vatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial för att uppfylla ställda krav på tillåtet innehåll av föroreningar; jämför med sanering

 • finjordshalt:

  masshalt av korn mindre än 0,063 mm räknat på jordmaterial mindre än 63 mm

 • flytbenägna massor:

  schaktmassor som på upplag, vid transport och avlämning bedöms som svårhanterade och flytbenägna

 • grovjord:

  mineraljord bestående av kornfraktionerna sand och grus (TNC 95)

 • invasiv främmande art:

  främmande art vars introduktion eller spridning har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster (Förordning EU nr 1143/2014) EU-reglerad invasiv främmande art får inte förekomma och oreglerad invasiv främmande art bör inte förekomma.

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • jordförstärkning:

  åtgärd för att förbättra en jords hållfasthets- och deformationsegenskaper

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • lerhalt:

  halt av ler (material mindre än 0,002 mm) i viktprocent av finjorden

 • löst material:

  (inom bergschakt) material som vid bergrensning av bottnar kan tas bort genom grävning och vatten- eller tryckluftspolning

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

 • modifierade massor:

  schaktmassor vars egenskaper förändras genom inblandning av bindemedel i syfte att öka schaktbarhet/hanterbarhet

 • muddring:

  metod för schakt i vattendrag, sjö och hav vid utförande under förväntad vattennivå

 • sanering:

  (vid förorenad mark) helt eller delvis avlägsnande av skadliga ämnen från marken i syfte att återställa markens funktioner och åter göra det möjligt att använda marken för avsedda ändamål (ISO 11074-1) Saneringsentreprenad har till syfte att återställa marken inom arbetsområdet; jämför med efterbehandling.

 • sortering:

  ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

 • vattenkvot:

  kvot av den i viss materialmängd ingående mängden vatten och den vattenfria mängden (TNC 59)

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

 • ytstabilisering:

  metod för att öka jords bärförmåga i markytan

 • återvinningsbara massor:

  schaktmassor som är lämpliga för användning först efter behandling

Till toppen av sidan