Anläggning 23
|
AMA RA MER
BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN
Generation 
Anläggning 23

BFEBORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN

AMA

Markvegetation ska tas av tillsammans med förnaskikt, rötter ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i volym.

Regeln gäller i de fall borttagning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • avfall:

  varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap 1 §)

 • invasiv främmande art:

  främmande art vars introduktion eller spridning har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster (Förordning EU nr 1143/2014) EU-reglerad invasiv främmande art får inte förekomma och oreglerad invasiv främmande art bör inte förekomma.

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • jordmån:

  del av jordlager som direkt påverkas av klimat, vegetation och djurliv (TNC 96)

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

Till toppen av sidan