Anläggning 23
|
AMA RA
TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M
Generation 
Anläggning 23

BFTRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M

AMA

Trädfällning, röjning och stubbrytning får endast utföras i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik de skyddsåtgärder som ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grundvatten:

    vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är större än eller lika med atmosfärstrycket (TNC 59)

  • jordmån:

    del av jordlager som direkt påverkas av klimat, vegetation och djurliv (TNC 96)

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan