Anläggning 23
|
AMA RA MER
HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 23

BCBHJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING

AMA

Entreprenadteknisk specifikation ska upprättas enligt kapitel ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • de skyddsåtgärder som ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grundvatten:

    vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är större än eller lika med atmosfärstrycket (TNC 59)

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

  • mängdförteckning:

    förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

Till toppen av sidan