Anläggning 23
|
RA
Geoteknisk dimensioneringsmodell (GDM)
Generation 
Anläggning 23

BBB.121Geoteknisk dimensioneringsmodell (GDM)

RA

Avser beskrivning av den geotekniska dimensioneringsmodellen ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • bergbult:

  bult för förankring i fast berg Bergbult benämns efter material och det förankringssystem som väljs (TNC 73).

 • bygghandling:

  handling som fastställts att gälla som underlag för utförande av antingen tillfällig eller permanent konstruktion

 • grundvattensänkning:

  sänkning av grundvatten som utförs så att vattenström blir riktad huvudsakligen nedåt och utåt från område som ska avsänkas

 • infiltration:

  inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel vattens inträngande i jord eller berg

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • spont:

  i allmänhet vertikal skärm, bildad av spontplankor och avsedd att uppta jordtryck eller hindra vattengenomgång (TNC 59)

 • sprutbetong:

  betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

 • stax:

  (för järnväg) största tillåtna axellast

 • sth:

  (för järnväg) största tillåtna hastighet

 • säkerhetsklass:

  indelning av konstruktioner efter skadekonsekvens vid brott

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan