Anläggning 20

YJE.1111Relationshandlingar för väg, plan o d

Begreppsbestämningar

  • kontrollobjekt:

    (vid vägbyggnad) objekt – till exempel lageryta, vägsträcka – med definierad geografisk utsträckning för vilket kravuppfyllelse ska avgöras, vanligtvis med hjälp av statistisk acceptanskontroll

  • statistisk acceptanskontroll:

    statistisk metod för att avgöra om ett kontrollobjekt kan accepteras eller bör underkännas utifrån ställda krav    Ett stickprov av mätvärden hämtas från kontrollobjektet. Statistisk sannolikhetskalkyl utnyttjas för att avgöra om stickprovsresultatet medför att kontrollobjektet uppfyller acceptanskriterierna eller inte. Vid tillämpning av metoden används bland annat följande beteckningar: x = aritmetiskt medelvärde i stickprov n = stickprovsstorlek, det vill säga antal enskilda mätningar i ett stickprov s = standardavvikelse i stickprov.

Till toppen av sidan