TRYCKTA ELLER BORRADE RÖRLEDNINGAR

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • pilothål:

  borrat mindre hål som underlättar styrning av en större borrdiameter

 • schaktfri rörläggning:

  schaktfri rörläggning avser rörläggning utan schaktade rörgravar och med metoder som till exempel rörtryckning, mikrotunnelborrning, styrd jordborrning, rörramning, augerborrning, hammarborrning och tryckning med jordraket. Schaktfri rörläggning utförs ofta mellan tillfälliga tryck- och mottagningsstationer och normalt i lägen som är oberoende av befintliga ledningar

 • skyddsledning:

  ledning med uppgift att dels skydda inuti skyddsledningen förlagd ledning mot yttre påverkan, dels skydda omgivningen mot skada vid brott på inuti skyddsledning förlagd ledning

 • styrning:

  (VA) anordning för att utan fast inspänning hindra sidförskjutning av rörledning

Till toppen av sidan