Anläggning 20

PBD.5211Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör, på stöd

AMA

Rör och rördelar ska uppfylla kraven för... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Fogning

Ange om tätningsring ska uppfylla andra krav än... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord    Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan