RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

Begreppsbestämningar

 • avstängningsanordning:

  anordning för avstängning av vätsketransport    Exempel: se figur

 • bakfall:

  (för VA) med bakfall i självfallsledning avses en lutning tvärsemot avsedd flödesriktning

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • infiltration:

  inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel vattens inträngande i jord eller berg; jämför perkolation (TNC 95)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

 • kringfyllning:

  (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

 • ledningsgrav:

     Exempel: Se figur.

 • läggningsdjup:

  (i ledningsgrav) avstånd från färdig fyllnings överyta till lednings vattengång; se figur under ledningsgrav

 • resterande fyllning:

  (i ledningsgrav) fyllning över kringfyllning för ledning upp till nivå för färdig markyta eller till underkant överbyggnad; se figur under ledningsgrav

 • skyddsledning:

  ledning med uppgift att dels skydda inuti skyddsledningen förlagd ledning mot yttre påverkan, dels skydda omgivningen mot skada vid brott på inuti skyddsledning förlagd ledning

 • trumma:

  jordöverfylld konstruktion med fri öppning mindre än eller lika med 2 m. Trumma har i allmänhet öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten under trafikerad yta. Trumma utgörs vanligen av rör

 • vattengång:

  inre bottenlinje, bottengeneratris, i ledning för vatten, till exempel dräneringsledning (TNC 95)

Till toppen av sidan