Rörbro av betongelement kategori A vid nybyggnad av bro

Begreppsbestämningar

 • bakfall:

  (för VA) med bakfall i självfallsledning avses en lutning tvärsemot avsedd flödesriktning

 • ballast:

  kornformigt material som används till byggande. Kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnen

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • marin miljö:

  med marin miljö avses bräckt vatten eller saltvatten. I vertikal led begränsas den marina miljön av ett område mellan nivån HHW +5,0 m och nivån LLW -1,0 m    I vattendrag som mynnar ut i bräckt vatten eller i saltvatten begränsas den marina miljön i horisontal led av området beläget från kustlinjen och 1 000 m uppströms.    Överytan av en brobaneplatta som är försedd med tätskikt anses inte vara i marin miljö.

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • rörbro:

  bro, som genom samverkan mellan rör och jord, ges erforderlig bärförmåga och där rörets tvärsektion har en radie som är konstant eller föränderlig över tvärsnittet

 • tillverkare:

  i AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • vattengång:

  inre bottenlinje, bottengeneratris, i ledning för vatten, till exempel dräneringsledning (TNC 95)

Till toppen av sidan