Anläggning 20
|
AMA RA MER MOTIV
BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 20

EBEBETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Den som leder och övervakar... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Produktionsresultat i kategori A motsvarar Trafikverkets krav... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i volym.

Komplettering av ersättningsregeln

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • ballast:

  kornformigt material som används till byggande. Kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnen

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • betongmassa:

  betong som ännu inte har hårdnat, kallas även färsk betong

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord    Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

 • membranhärdning:

  täckning av nygjuten betong (speciellt beläggningsbetong) med vatten- och diffusionstät hinna som förhindrar fuktavgång från betongen

 • motgjutningsyta:

  betongyta som ska motgjutas i en senare etapp; se gjutfog

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • teoretisk sektion:

  area inom teoretiska begränsningslinjer

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

 • underbyggnad:

  del av markanläggning som ligger mellan terrassyta och undergrund; se figur under terrass

Till toppen av sidan