Anläggning 20

EBE.12Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange under aktuell kod och rubrik

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • allmän trafik:

  all trafik som kan påverka tredje man, i praktiken all trafik som inte är byggplatsens trafik inom arbetsområdet

 • asfaltmastix:

  blandning av bitumen, kalkstensfiller och sand där hålrummen är helt fyllda med bitumen

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • gjutfog:

  betongyta som efter betongens hårdnande ska motgjutas vid en efterkommande gjutning

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • grundavlopp:

  (vid brobyggnad) rör som går genom en brobaneplatta och som avleder vatten som samlas i beläggning över vattenavledande isolering

 • kantbalk:

  (vid brobyggnad) balk som i sidled avgränsar en brobaneplatta och samtidigt bland annat utgör infästningselement för räcke

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59)    Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • motgjutningsyta:

  betongyta som ska motgjutas i en senare etapp; se gjutfog

 • mängdförteckning:

  förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • standardavvikelse:

  mått på variabiliteten inom en serie observationer enligt särskild formel

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

 • vct:

  vattencementtal, kvot av effektiv vattenhalt och cementhalt (TNC 103)

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

 • ytbehandling:

  (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan