Återställande av vegetationsyta

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

  • jordmån:

    del av jordlager som direkt påverkas av klimat, vegetation och djurliv (TNC 96)

  • podsol:

    jordmån där det övre skiktet (urlakningsskiktet) utgörs av blekjord och där underliggande skikt (anrikningsskiktet) innehåller utfällningar av järnhydroxider (rostjord), aluminiumhydroxider och humus    Podsol förekommer främst inom barrskogsområden.

Till toppen av sidan