Anläggning 20
|
RA MER MOTIV
RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M
Generation 
Anläggning 20

DEGRÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M

RA

Avser även skyddsanordningar för fordon enligt SS-EN 1317-5.

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Tillägg gäller för längd av... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord    Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

 • mät- och ersättningsregel:

  regel för mätning och ersättning av arbete

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • referenshastighet:

  betecknas VR, vid vägbyggnad) ett sammanvägt funktionellt begrepp för att ange mål för biltrafikens framkomlighet i hög- och lågtrafik. Vald referenshastighet ska överensstämma med för länken eller dellänken planerad hastighetsgräns. Se VGU

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • rörelsefog:

  fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

 • ståndare:

  (vid bergsprängning) vertikalt eller i det närmaste vertikalt borrhål

 • tillverkare:

  i AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan