Plantering av plantskoleväxter m m

Begreppsbestämningar

  • E-plantmaterial:

    även E-certifikat, kvalitetsbeteckning av växter framtagna och utvalda för svenskt klimat. Plantorna säljs med bifogat E-certifikat

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan