Anläggning 20

DCLÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR

RA

Avsnitt DCL avser anläggning av vegetationsytor för... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

 • kapillärbrytande lager:

  materiallager som under förevarande temperatur- och fuktförhållanden hindrar vätskegenomgång genom kapillär transport    Vätsketransporten hindras antingen på grund av lagrets egen täthet (till exempel asfaltskikt, plastfolie) eller på grund av hålrummens storlek i lagret (till exempel grus-, singel- eller makadamlager).

 • mull:

  (inom markläran) organiskt material i jord, så starkt förmultnat att de ursprungliga växt eller djurdelarna inte kan urskiljas

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • växtbädd:

  lager bestående av växtsubstrat som växterna utnyttjar för sin närings- och vattenupptagning samt för rötternas andning

 • växtsubstrat:

  beteckning för material som ingår i en växtbädd

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan