Anläggning 20
|
AMA RA
ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR
Generation 
Anläggning 20

DCLÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR

RA

Avsnitt DCL avser anläggning av vegetationsytor för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

 • kapillärbrytande lager:

  materiallager som under förevarande temperatur- och fuktförhållanden hindrar vätskegenomgång genom kapillär transport    Vätsketransporten hindras antingen på grund av lagrets egen täthet (till exempel asfaltskikt, plastfolie) eller på grund av hålrummens storlek i lagret (till exempel grus-, singel- eller makadamlager).

 • mull:

  (inom markläran) organiskt material i jord, så starkt förmultnat att de ursprungliga växt eller djurdelarna inte kan urskiljas

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • växtbädd:

  lager bestående av växtsubstrat som växterna utnyttjar för sin närings- och vattenupptagning samt för rötternas andning

 • växtsubstrat:

  beteckning för material som ingår i en växtbädd

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan