Djupbearbetning för dränering

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

  • perkolation:

    vattnets rörelse från markytan till grundvattenytan (TNC 86)    Perkolation sker till grundvattnet, i motsats till infiltration som sker till mark ovanför grundvattenytan.

Till toppen av sidan