Jordförbättring av växtbädd

Begreppsbestämningar

 • grus:

  grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95)    Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

 • jordförbättring:

  åtgärd för att förbättra en jords odlingsegenskaper    Förbättringen kan gälla struktur, kornfördelning, näringsinnehåll och vattenhållande förmåga.

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan