Växtbädd med skelettjord, nedspolning av jordmaterial

Begreppsbestämningar

 • geotextil:

  plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

 • kantstöd:

  stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kringfyllning:

  (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord    Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • ledningsbädd:

  fyllning närmast under rör; se figur under ledningsgrav

 • luftigt bärlager:

  lager i uppbyggnaden av en skelettjordsyta utfört av sorterad makadam, 31,5–63 mm, utan inblandning av annat material    Lagret är utlagt direkt ovanpå den jordfyllda skelettjorden och de utgör tillsammans en bärande konstruktion för ovanliggande överbyggnad och ytbeläggning. Det luftiga bärlagret ger möjlighet till luft och gasutbyte mellan växternas rötter och luften ovanför genom de luftbrunnar som är placerade i ytan av skelettjord, se principritning DCL.211.

 • makadam:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm    Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • skelettjord:

  en anläggningsmetod som ger växtbäddar tillräcklig porvolym och förhindrar att växtbädden kompakteras    Se principritning DCL.211 och principritning DCL.212 för uppbyggnad och materialinnehåll.

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning    Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

 • växtjord:

  den översta mullhaltiga delen av en växtbädd, som växterna nyttjar för sin närings-, vatten- och syreupptagning

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan