Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord

Begreppsbestämningar

 • dagvatten:

  ytligt avrinnande regn och smältvatten (TNC 59)

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • grundvatten:

  vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är större än eller lika med atmosfärstrycket (TNC 59)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

 • jordmån:

  del av jordlager som direkt påverkas av klimat, vegetation och djurliv (TNC 96)

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59)    Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • riktvärde:

  värde för storhet (nivå, tvärfall eller dylikt) som ska eftersträvas

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • terrassyta:

  (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad    Exempel: se figur

 • växtbädd:

  lager bestående av växtsubstrat som växterna utnyttjar för sin närings- och vattenupptagning samt för rötternas andning

 • växtjord:

  den översta mullhaltiga delen av en växtbädd, som växterna nyttjar för sin närings-, vatten- och syreupptagning

Till toppen av sidan