Anläggning 20

DCK.16Släntbeklädnad av material från tillvaratagen markvegetation och jordmån

AMA

Släntbeklädnad med tillvaratagen jordmån och markvegetation... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordmån:

    del av jordlager som direkt påverkas av klimat, vegetation och djurliv (TNC 96)

  • terrass:

    underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

  • terrassering:

    utförande av underbyggnad för väg, plan och dylikt eller annan liknande markanläggning    Terrassering inbegriper vanligen schaktning, sprängning, fyllning med mera.

Till toppen av sidan