Anläggning 20

DCK.15Släntbeklädnad av jord- och krossmaterial

RA

Ange om släntbeklädnad ska utföras av naturmaterial, till... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grus:

    grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95)    Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

  • krossmaterial:

    material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord    Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

  • sprängstensfyllning:

    fyllning som utgörs av utsprängda bergmassor oberoende av storlek och som inte har krossats

Till toppen av sidan