Underballastlager för förstärkning av järnväg

Begreppsbestämningar

  • bergmaterial:

    material som har lossgjorts från berg genom sprängning eller naturliga processer    Materialet kan även ha sönderdelats. Exempel: sprängsten, krossad sprängsten, krossat eller okrossat naturmaterial som block, sten, grus och sand.

  • sprängsten:

    bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning    Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

Till toppen av sidan