Underballastlager för järnväg

Begreppsbestämningar

 • finjord:

  mineraljord bestående av kornfraktionerna ler och silt (TNC 95)

 • finjordshalt:

  masshalt av korn mindre än 0,063 mm räknat på jordmaterial mindre än 63 mm

 • graderingstal:

  betecknas Cu kvot av korndiametrar d60 och d10 (d60/d10), där d60 och d10 är de diametrar som motsvarar 60 procent, respektive 10 procent passerande viktmängd enligt kornfördelningskurva, se tabell Benämning Graderingstal Cu=d60/d10 Ensgraderade < 5 Mellangraderade 5–15 Mångraderade > 15

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

 • lerhalt:

  halt av ler (material mindre än 0,002 mm) i viktprocent av finjorden

 • nivåskillnad:

  (vid markbeläggning) nivåskillnad vid fog för beläggningar av gatsten, plattor och dylikt, se figur

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • packningsmätare:

  vältmonterad mätare för kontinuerlig mätning av packningseffekt och – indirekt – packningsgrad (efter kalibrering mot andra mätmetoder)

Till toppen av sidan