Beläggning av gräsarmeringsplattor av betong

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

  • växtjord:

    den översta mullhaltiga delen av en växtbädd, som växterna nyttjar för sin närings-, vatten- och syreupptagning

Till toppen av sidan