Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro, brygga, kaj, tunnel o d

Begreppsbestämningar

 • asfaltbeläggning:

  beläggning bestående av en blandning av bitumen och stenmaterial

 • beläggningstyp:

  konstruktionstyp hos beläggning    Beläggningstypen anger till exempel en grov bestämning av stenmaterialets kornstorleksfördelningskurva och halten bindemedel. Vanligen ger typbenämningen också besked om lagrets täthet och dess största nominella stenstorlek, till exempel ABT 16, tät asfaltbetong med största nominella stenstorlek 16 mm.    Tjocklek uttrycks antingen omräknad till mängd, i kg/m2 eller i mm, till exempel 100 ABT 16, respektive 40 mm ABT 16.

 • bindemedel:

  (betong) beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna    Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement.    Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

 • bindlager:

  lager som används för att reducera sprickbildning och ge ett jämnare underlag för nästa beläggningslager

 • bitumen:

  svårflyktig, fast till halvfast petroleumprodukt som används som bindemedel

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan