Slitlager av cementbetong för väg

Begreppsbestämningar

 • acceptansintervall:

  intervall inom vilket värdet av en kriterievariabel (till exempel stickprovsmedelvärdet) måste falla för att ett kontrollobjekt ska accepteras

 • arbetsfog:

  fog som utförs mellan olika gjutetapper och vid opåräknade arbetsuppehåll

 • ballast:

  kornformigt material som används till byggande. Kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnen

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kontrollobjekt:

  (vid vägbyggnad) objekt – till exempel lageryta, vägsträcka – med definierad geografisk utsträckning för vilket kravuppfyllelse ska avgöras, vanligtvis med hjälp av statistisk acceptanskontroll

 • mätvariabel:

  (vid statistisk acceptanskontroll) den storhet som är föremål för mätning vid stickprovsdragning

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • standardavvikelse:

  mått på variabiliteten inom en serie observationer enligt särskild formel

Till toppen av sidan