Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d

Begreppsbestämningar

 • asfaltbeläggning:

  beläggning bestående av en blandning av bitumen och stenmaterial

 • bindlager:

  lager som används för att reducera sprickbildning och ge ett jämnare underlag för nästa beläggningslager

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • makadam:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm    Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • stenmaterial:

  gemensam beteckning för bergmaterial, erhållet genom landisens nedbrytning, genom sprängning och därefter ytterligare bearbetning genom krossning och sorteringar

 • största stenstorlek:

  maskvidden hos den sikt genom vilken 98 viktprocent av materialet passerar (d98)

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

 • vägmarkering:

     indelas i längsgående markering – avser heldragna och intermittenta linjer i vägbanans eller körbanans mitt och kant tvärgående markering – avser till exempel markering av övergångsställe, farthinder, cykelöverfart, stopplinje, väjningslinje övrig markering – vägmarkeringar som inte är längs- eller tvärgående

 • ytbehandling:

  (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan