Obundet bärlager kategori A till belagda ytor

Begreppsbestämningar

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

  • ÅDT:

    förkortning för årsdygnstrafik    Mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år för ett vägavsnitt. ÅDT anges i sorten fordon per dygn och kan avse bland annat totala trafikflödet i vägens båda riktningar (ÅDTt), trafikflödet i ett körfält (ÅDTk), trafikflödet per körfält multiplicerat med justeringsfaktorer (ÅDTk,just) samt trafikflödet av tunga fordon i ett körfält (ÅDTk,tung).

Till toppen av sidan