Anläggning 20

DCMARKÖVERBYGGNADER M M

AMA

Lagrets yta ska utföras så att vattensamlingar inte kan... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

För benämning och indelning av material med hänsyn... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i area.

Komplettering av ersättningsregeln

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfalt:

  ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning

 • beläggningsmassa:

  massa bestående av en blandning av bindemedel och ballast, avsedd att användas för beläggning    Kall typ: Beläggningsmassa tillverkad vid temperatur lägre än 50 °C.    Halvvarm typ: Beläggningsmassa tillverkad vid temperatur 50–120 °C.    Varm typ: Beläggningsmassa tillverkad vid temperatur högre än 120 °C.

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • dy:

  organisk jord, bildad som sediment i näringsfattigt vatten och huvudsakligen bestående av utfällda kolloidala humusämnen (dysubstans)

 • finjord:

  mineraljord bestående av kornfraktionerna ler och silt (TNC 95)

 • grovjord:

  mineraljord bestående av kornfraktionerna sand och grus (TNC 95)

 • grus:

  grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95)    Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kontrollobjekt:

  (vid vägbyggnad) objekt – till exempel lageryta, vägsträcka – med definierad geografisk utsträckning för vilket kravuppfyllelse ska avgöras, vanligtvis med hjälp av statistisk acceptanskontroll

 • kornfraktion:

  partiklar som ligger inom ett visst kornstorleksintervall (TNC 95), se tabell under blockfraktion

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59)    Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • makadam:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm    Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • referenshastighet:

  betecknas VR, vid vägbyggnad) ett sammanvägt funktionellt begrepp för att ange mål för biltrafikens framkomlighet i hög- och lågtrafik. Vald referenshastighet ska överensstämma med för länken eller dellänken planerad hastighetsgräns. Se VGU

 • samkross:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 0 och 200 mm    Vanligen förekommande fraktioner: 0–16 mm, 0–31,5 mm, 0–63 mm och 0–150 mm.

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

 • silt:

  finkornig jordart där masshalten ler är mindre än 20 procent, räknat på material med kornstorlek mindre än 0,063 mm    siltfraktion, se tabell under kornfraktion

 • sortering:

  ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D.    Se även definition på under- respektive överkorn.

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning    Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • underkorn:

  korn i sortering som passerar sikten för den undre kornstorleksgränsen (d)

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

 • överkorn:

  korn i sortering som inte passerar sikten för den övre kornstorleksgränsen (D)

Till toppen av sidan