Fyllning med skumglas för väg, plan o d samt järnväg

Begreppsbestämningar

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kontrollobjekt:

  (vid vägbyggnad) objekt – till exempel lageryta, vägsträcka – med definierad geografisk utsträckning för vilket kravuppfyllelse ska avgöras, vanligtvis med hjälp av statistisk acceptanskontroll

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • skrymdensitet:

  densitet räknad med hålrum. Skrymdensitet beräknas som kvoten av en materialmängds massa och skrymvolym (TNC 95); jämför med kompaktdensitet

 • sortering:

  ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D.    Se även definition på under- respektive överkorn.

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • torrdensitet:

  kvot av ett jordprovs fasta massa och provets volym vid aktuell vattenkvot

Till toppen av sidan